Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Khi truy cập Vietty.com, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật nào của Vietty.com hãy dừng việc truy cập Vietty.com ngay lập tức.

2. Truy cập vietty.com

Chúng tôi bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Vietty.com cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Vietty.com mà không cần báo trước.

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Vietty.com, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký bản tin.

Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Vietty.com thông qua Website vietty.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Vietty.com.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Vietty.com ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt Web.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Vietty.com, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Vietty.com. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Vietty.com không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Vietty.com.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của vietty.com cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Vietty.com chức năng bình luận cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu trên Website Vietty.com.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Vietty.com sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Vietty.com, bạn cấp cho vietty.com quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Vietty.com. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Vietty.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành

Vietty.com có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Vietty.com; thực hiện các sửa đổi mà Vietty.com cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên.

Vietty.com không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của vietty.com, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng. Theo đó, Vietty.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Vietty.com không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Vietty.com

8. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

9. Vi phạm bản quyền

vietty.com coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Vietty.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Vietty.com bằng cách gửi thông báo cho Vietty.com qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của vietty.com được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Vietty.com có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website Vietty.com có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Vietty.com không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên Vietty.com cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Vietty.com; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Vietty.com.

11. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Vietty.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Vietty.com