BSA verlaging 2022 HBO: Ontdek hoe deze maatregel jouw studie-uitdagingen vermindert!

  • 12/05/2023

bsa verlaging 2022 hbo

In het Nederlandse hoger beroepsonderwijs (hbo) is er momenteel veel aandacht voor de bindend studieadvies (BSA) verlaging die in 2022 gaat plaatsvinden. Het BSA is een regeling die bepaalt dat studenten bij het niet behalen van een minimum aantal studiepunten uitgesloten worden van de opleiding. De BSA verlaging 2022 heeft grote gevolgen voor studenten, onderwijsinstellingen en financiën. In dit artikel bespreken we wat de BSA verlaging in het hbo inhoudt, waarom deze wordt doorgevoerd en wat de gevolgen zijn.

Wat is een BSA-verlaging in het HBO?

Laten we beginnen met het uitleggen van het bindend studieadvies. Het BSA houdt in dat hogescholen hun studenten na het eerste studiejaar mogen verplichten om te stoppen met hun opleiding als zij niet voldoende studiepunten hebben gehaald. Het doel van het BSA is om studenten te stimuleren om serieus aan hun studie te werken en tijdig te evalueren of de gekozen opleiding bij hen past.

Het BSA is een cijfermatige norm, waarbij hogescholen bepalen welk minimum aantal studiepunten (ECTS) studenten moeten halen in hun eerste studiejaar. Deze BSA norm varieert per opleiding en hogeschool. Gemiddeld ligt de BSA norm rond de 50% van de te halen studiepunten in het eerste jaar.

Zoals eerder genoemd, heeft de BSA-regeling consequenties voor studenten die deze norm niet halen. Bij onvoldoende punten (meestal niet meer dan de helft van de te behalen studiepunten) krijgen zij een negatief bindend studieadvies en zijn zij dus verplicht te stoppen met de opleiding.

Waarom wordt de BSA verlaagd in 2022?

De BSA verlaging 2022 hbo komt voort uit de coronacrisis. Veel studenten hebben sinds het begin van de pandemie te maken gehad met vertragingen en uitval van lessen. Het aantal studenten dat stopt met de opleiding heeft ook eerdergenoemde redenen.

Als gevolg hiervan heeft minister Van Engelshoven besloten om de BSA-regeling voor het studiejaar 2021-2022 te bevriezen op het niveau van het studiejaar 2018-2019. Dit betekent dat studenten die in 2021-2022 met hun studie beginnen, maximaal dezelfde BSA-norm krijgen als studenten in 2018-2019.

Voor het collegejaar 2022-2023 wordt de BSA norm met 10-15% verlaagd ten opzichte van het studiejaar 2021-2022. Deze verlaging van de BSA-regeling is bedoeld om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor studenten te verminderen.

Wat zijn de gevolgen van een BSA-verlaging?

De BSA-verlaging heeft meerdere gevolgen voor studenten, onderwijsinstellingen en financiering.

Studenten die normaal gesproken niet zouden voldoen aan de huidige BSA-norm, zullen nu meer kans hebben om hun studie voort te zetten. Zij krijgen langer de tijd om hun studiepunten te halen en hoeven zich geen zorgen te maken over een eventuele negatief bindend studieadvies.

De BSA-verlaging heeft ook financiële gevolgen voor onderwijsinstellingen. Het aantal studiejaren per student zal waarschijnlijk toenemen en onderwijsinstellingen moeten meer studieduur financieren. Dit kan leiden tot verhoogde kosten voor onderwijsinstellingen.

Daarentegen, kunnen onderwijsinstellingen ook van belang zijn bij een hogere studierendement. Doordat meer studenten de mogelijkheid krijgen om hun studie voort te zetten, zullen er ook meer diploma’s worden uitgereikt, wat resulteert in een verhoogde studierendement.

Hoe kunnen studenten zich voorbereiden op de BSA-verlaging?

Studenten kunnen zich op verschillende manieren voorbereiden op de BSA-verlaging in 2022. Voor studenten die in september 2022 beginnen, is het belangrijk om al tijdens hun eerste studiejaar een goede basis te leggen. Zo krijgen ze in het tweede jaar minder stress en houden ze meer tijd over om zaken bij te werken.

De meeste hogescholen en universiteiten bieden een mentorprogramma aan dat studenten kan helpen om hun tijd efficiënter in te delen. Daarnaast is het van belang dat studenten een goede planning hebben, zich aan het rooster houden en op tijd beginnen met de voorbereidingen van tentamens en opdrachten.

Verder kunnen studenten gebruik maken van studiebegeleiding op de hogeschool of universiteit. Dit kan variëren van collegeondersteuning tot het ontvangen van persoonlijke begeleiding. Studenten kunnen op deze manier feedback krijgen en eventuele problemen met hun studie oplossen.

Wat zijn de alternatieven voor studenten die hun BSA niet halen?

Het niet halen van het bindend studieadvies is natuurlijk een vervelende ervaring voor studenten. Echter, er zijn vaak alternatieven om eventuele vertraging te verminderen. Zo kan de hogeschool of universiteit vaak een persoonlijk studieplan bieden waarin oplossingen voor de specifieke situatie van de student worden geschetst.

Een andere optie die een student heeft, is het aanvechten van het bindend studieadvies bij de examencommissie van de hogeschool of universiteit. Er zal dan gekeken worden naar de oorzaken van het niet halen van het minimum aantal studiepunten en of er omstandigheden zijn die van invloed zijn geweest. Bij een positief oordeel kunnen studenten alsnog hun studie vervolgen.

Hoe beïnvloedt de BSA-verlaging de financiering van onderwijsinstellingen?

De BSA-verlaging kan een financiële impact hebben op onderwijsinstellingen. De BSA-verlaging kan leiden tot minder uitval en verhoogde studierendementen. In deze gevallen zal er door onderwijsinstellingen meer studiefinanciering worden ontvangen. Echter, de verhoging van de studieduur kan ook leiden tot hogere kosten, aangezien instellingen verplicht zijn deze duur te financieren.

Neem als voorbeeld de Universiteit Utrecht. Zij schatten namelijk dat de BSA-verlaging in 2022 hen ongeveer 4 miljoen euro aan collegegeld en overheadkosten per jaar zal kosten. Terwijl de Universiteit Twente verwacht dat de BSA-verlaging hen 2-3 miljoen euro per jaar zal kosten. Iedere onderwijsinstelling zal dus voor zichzelf moeten bepalen hoe deze veranderingen het beste kunnen worden opgevangen en bekostigd.

Hoe kunnen onderwijsinstellingen de BSA-verlaging opvangen?

Scholen kunnen op verschillende manieren inspelen op de verandering in de BSA-regeling. Zo kan er bijvoorbeeld een verschuiving plaatsvinden van een kwantitatief naar een kwalitatief beoordelingsproces bij de advisering van studenten. Dit proces heeft meer aandacht voor de inhoud van een studieprogramma in plaats van de behaalde studiepunten.

Ook kunnen instellingen ervoor kiezen om meer persoonlijke begeleiding aan te bieden en te investeren in het creëren van onderwijsruimten voor kleinschalige groepen. Hierdoor kunnen docenten de studenten beter ondersteunen en kunnen studenten met vragen en problemen beter worden geholpen.

Zijn er andere landen waar een BSA-verlaging wordt toegepast en zo ja, hoe werkt dat daar?

In vele andere landen wordt er ook een BSA-verlaging toegepast. In België krijgen studenten tijdens het eerste jaar een voorwaardelijke inschrijving, dit is vergelijkbaar met de BSA-regeling in Nederland. Echter, hierbij wordt niet direct na afloop van het jaar een advies gegeven maar moeten studenten in het daaropvolgende jaar na het behalen van een bepaald aantal studiepunten alsnog de BSA halen.

In Duitsland wordt er in sommige deelstaten een BSA-regeling toegepast bij universiteiten en hogescholen. Hierbij mogen studenten maximaal 2 keer een onderdeel van het BSA niet halen. Lukt het de student vervolgens niet om het minimum aantal punten te behalen, dan moet de opleiding worden gestopt.

In Zwitserland is er geen wettelijk vastgestelde BSA-regeling. Sommige universiteiten en hogescholen hebben wel een soortgelijke regeling toegepast om studenten te stimuleren om zich volledig in te zetten op hun studie.

Conclusie

De BSA-verlaging heeft grote gevolgen voor studenten, onderwijsinstellingen en financiering. Studenten krijgen meer tijd en kansen om hun studie voort te zetten als zij in aanmerking komen voor een negatief bindend studieadvies. Onderwijsinstellingen lopen tegen meer financiële uitgaven aan omdat de studieduur toeneemt.

Er zijn echter ook manieren waarop studenten en onderwijsinstellingen kunnen anticiperen op de veranderingen die de BSA-verlaging met zich meebrengt. Door persoonlijke begeleiding en kleinschalig onderwijs te bieden, kunnen scholen de studenten beter helpen en het studiesucces verbeteren.

Ten slotte is het belangrijk om te beseffen dat de BSA-verlaging niet uniek is voor het Nederlandse onderwijssysteem. Veel andere landen werken ook met een soortgelijke regeling om studenten te stimuleren om te presteren tijdens hun studie.

Keywords searched by users: bsa verlaging 2022 hbo bindend studieadvies 2022-2023, bindend studieadvies hbo 2022, bindend studieadvies 2023 hbo, bsa 2022-2023, bindend studieadvies hbo afgeschaft, bsa geneeskunde, bsa universiteit, bsa afschaffen

Categories: Top 98 bsa verlaging 2022 hbo

Box Movie 1 Continuity Vietnam August 11th 2022

See more here: vietty.com

bindend studieadvies 2022-2023

Bindend studieadvies is een veelbesproken onderwerp in het Nederlandse onderwijssysteem. Het betreft de regelgeving die bepaalt dat een student een bepaald aantal studiepunten moet behalen om door te kunnen gaan met zijn of haar studie. In de komende academische jaren zal er een aantal wijzigingen plaatsvinden op het gebied van het bindend studieadvies. In dit artikel bespreek ik deze wijzigingen en beantwoord ik een aantal veelgestelde vragen over dit onderwerp.

De nieuwe regelgeving

Vanaf het academisch jaar 2022-2023 zal de regelgeving met betrekking tot het bindend studieadvies veranderen. Op dit moment is het zo dat een student in het eerste jaar van zijn of haar studie een bindend studieadvies krijgt wanneer hij of zij minder dan de helft van de studiepunten behaalt. Dit betekent dat wanneer een student bijvoorbeeld 30 studiepunten kan halen in het eerste jaar, hij of zij minimaal 15 studiepunten moet halen om door te kunnen gaan met de studie.

Vanaf het academisch jaar 2022-2023 zal dit veranderen. Dan moeten studenten in het eerste jaar van hun studie 40 van de 60 studiepunten halen om door te kunnen gaan met de studie. Dit betekent dat een student in het eerste jaar minimaal twee derde van de studiepunten moet halen om door te kunnen gaan met de studie.

Hoe zit het met de overgangsregeling?

Voor studenten die op dit moment al studeren of die in het studiejaar 2021-2022 beginnen aan hun studie, geldt een overgangsregeling. Zij moeten minimaal de helft van de studiepunten halen in het eerste jaar om door te kunnen gaan met de studie. Deze regeling geldt alleen voor het studiejaar 2021-2022. Vanaf het studiejaar 2022-2023 geldt de nieuwe regelgeving voor alle studenten.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe regelgeving?

De nieuwe regelgeving heeft gevolgen voor zowel studenten als onderwijsinstellingen. Voor studenten betekent het dat zij meer studiepunten moeten halen om door te kunnen gaan met hun studie. Dit kan leiden tot meer studiestress en druk. Voor onderwijsinstellingen betekent het dat zij meer aandacht moeten besteden aan het begeleiden van studenten in het eerste jaar van hun studie. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat studenten voldoende studiepunten halen om door te kunnen gaan met hun studie.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe regelgeving?

Er zijn een aantal voordelen aan de nieuwe regelgeving. Ten eerste zorgt het ervoor dat studenten in het eerste jaar van hun studie meer studiepunten moeten halen. Dit kan leiden tot minder uitval in de latere jaren van de studie. Studenten die in het eerste jaar al uitvallen, hebben namelijk een grotere kans om de studie uiteindelijk helemaal niet af te maken.

Ten tweede zorgt de nieuwe regelgeving ervoor dat onderwijsinstellingen meer aandacht moeten besteden aan het begeleiden van studenten in het eerste jaar van hun studie. Dit kan leiden tot betere begeleiding en ondersteuning van studenten, wat weer kan leiden tot betere studieresultaten.

FAQs:

1. Wat is het bindend studieadvies?
Het bindend studieadvies is de regelgeving die bepaalt dat een student een bepaald aantal studiepunten moet behalen om door te kunnen gaan met zijn of haar studie.

2. Wat zijn de wijzigingen in het bindend studieadvies vanaf het studiejaar 2022-2023?
Vanaf het studiejaar 2022-2023 moet een student in het eerste jaar van zijn of haar studie 40 van de 60 studiepunten halen om door te kunnen gaan met de studie.

3. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe regelgeving?
De nieuwe regelgeving kan leiden tot meer studiestress en druk bij studenten en vraagt om meer aandacht van onderwijsinstellingen voor de begeleiding van studenten in het eerste jaar van hun studie. Het kan echter ook leiden tot minder uitval in de latere jaren van de studie.

4. Wat is de overgangsregeling?
De overgangsregeling geldt voor studenten die op dit moment al studeren of die in het studiejaar 2021-2022 beginnen aan hun studie. Zij moeten minimaal de helft van de studiepunten halen in het eerste jaar om door te kunnen gaan met de studie.

5. Wat zijn de voordelen van de nieuwe regelgeving?
De nieuwe regelgeving kan leiden tot minder uitval in de latere jaren van de studie en kan leiden tot betere begeleiding en ondersteuning van studenten.

bindend studieadvies hbo 2022

Bindend studieadvies, ook bekend als BSA, wordt momenteel toegepast in het hoger onderwijs in Nederland en wordt steeds meer besproken. Het bindend studieadvies werd in 2005 geïntroduceerd om studenten die niet geschikt bleken te zijn voor de opleiding waarvoor ze zich hadden ingeschreven, te helpen bij het maken van een beslissing over hun toekomst. In 2022 zal dit beleid opnieuw worden toegepast en aangescherpt in het Hoger Beroepsonderwijs. Dit artikel gaat in op het bindend studieadvies en wat het betekent voor studenten, scholen en het hoger onderwijs in Nederland.

Wat is bindend studieadvies (BSA)?

Elke student die een hogeronderwijsprogramma aan een hogeschool of universiteit volgt, krijgt na het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit advies geeft aan of de student goed genoeg presteert om de opleiding voort te zetten. Het bindend studieadvies is bindend voor de student als er aangegeven wordt dat de student niet geschikt is voor de opleiding. Dit betekent dat de student in het volgende college jaar niet meer mogen doorgaan met de opleiding. Daarom geeft het bindend studieadvies een periodieke evaluatie van de studentprestaties gedurende het eerste jaar.

Waarom is bindend studieadvies belangrijk?

Het bindend studieadvies is belangrijk omdat het een meetbaar hulpmiddel is om de prestaties van studenten in het eerste jaar van hun opleiding in kaart te brengen. Dit betekent dat als een student problemen heeft met studievoortgang, het voor de student duidelijker en begrijpelijker is wat de mogelijke gevolgen van deze problemen kunnen zijn. De keuze tussen doorgaan met een opleiding of stoppen is dus afhankelijk van het bindend studieadvies. De student kan dan beslissen of het verstandig is om door te gaan met de huidige opleiding of om te kiezen voor een andere opleiding of andere mogelijkheden. Het bindend studieadvies is ook belangrijk voor de hogeschool omdat het de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Het verhoogt de slaagkans van studenten en verbetert de studentervaring.

Welke veranderingen zijn er in Bindend Studieadvies in 2022?

Het bindend studieadvies zal in 2022 veranderen. Het collegegeld voor de studenten zal voor het eerste jaar, naast de reguliere inschrijving, worden verlengd met een jaar. De scholen kunnen de studenten dan beter begeleiden in hun studie en hun prestaties beoordelen over twee studiejaren.

De BSA-norm is vastgesteld op 45 studiepunten. In het eerste jaar van de studie moeten de studenten ten minste 45 punten hebben behaald om door te kunnen gaan met de opleiding. In de eerste maanden van de studie worden de studenten begeleid door docenten en krijgen zij informatie over wat er van hen verwacht wordt. De docenten begeleiden de studenten om ervoor te zorgen dat zij op de juiste wijze toewerken naar hun doelen.

Dit is het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige standaard. Het nieuwe bindend studieadvies zorgt ervoor dat studenten een jaar extra collegegeld betalen om beter begeleid te worden. Dit vermindert het percentage afwijzingen binnen het eerste studiejaar en helpt de studenten om beter te presteren op hun studie. Dit zal de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, maar zal ook zorgen voor betere aansluiting bij de professionals van de werkgevers. Daarnaast zal dit scheefgroei bij de arbeidsmarkt verminderen.

Wat zijn de gevolgen van een bindend studieadvies?

Er zijn verschillende gevolgen van een bindend studieadvies. Zo kan het bindend studieadvies leiden tot heroverweging van studiekeuzes. Het kan zijn dat de student niet geschikt is voor de opleiding waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven. Het bindend studieadvies biedt in dat geval de kans om te kiezen voor een andere opleiding. Dit kan leiden tot vertraging van de studie, extra kosten en verlies van tijd. Dit is waardoor het bindend studieadvies als een exponent van de maatschappelijke tendens van prestatiedruk wordt gezien.

Het bindend studieadvies kan ook positieve gevolgen hebben. Zo kan het de student helpen om beter te presteren op de studie, sneller af te studeren en de kans op werk met een lager werkloosheidsrisico verhogen. Het maakt de kwaliteit van het onderwijs beter en biedt een duidelijke weg naar de afsluiting van de studie. Dit is waar scholen en studenten zich op richten met de invoering van het nieuwe bindend studieadvies.

Conclusie

Het bindend studieadvies is belangrijk omdat het studenten helpt om de juiste studiekeuze te maken. Een bindend studieadvies kan leiden tot heroverweging van studiekeuzes, maar leidt ook tot betere prestaties en een kwalitatieve verbetering in het hoger onderwijs. Het nieuwe bindend studieadvies in 2022 biedt betere begeleiding voor de studenten in de eerste twee jaar van hun studie. Het geeft de studenten een betere kans om aan de norm van 45 studiepunten te voldoen, wat helpt om de studenten beter op te leiden voor de arbeidsmarkt.

FAQ’s:

Wat is bindend studieadvies?

Bindend studieadvies is een meetbaar hulpmiddel dat de prestaties van studenten gedurende hun eerste jaar hoger onderwijs in kaart brengt. Het geeft aan of studenten goed genoeg presteren om door te gaan met de opleiding.

Wat zijn de gevolgen van bindend studieadvies?

Bindend studieadvies kan leiden tot heroverweging van studiekeuzes en tot betere prestaties en kwalitatieve verbetering in het hoger onderwijs.

Waarom is bindend studieadvies belangrijk?

Bindend studieadvies is belangrijk omdat het de student helpt de juiste studiekeuze te maken. Het verhoogt de slaagkans van studenten, verbetert de studentervaring en verhoogt de kwaliteit van het onderwijs.

Wat zijn de veranderingen die worden doorgevoerd in het bindend studieadvies in 2022?

Het collegegeld voor het eerste jaar wordt voor alle studenten verlengd met een jaar en de BSA-norm is vastgesteld op 45 studiepunten. In het eerste jaar van de studie moeten studenten ten minste 45 punten hebben behaald om door te kunnen gaan met de opleiding. De studenten worden beter begeleid en gemonitord door docenten in de eerste twee jaar van de studie.

Wat zijn de voordelen van het nieuwe bindend studieadvies?

Het nieuwe bindend studieadvies biedt betere begeleiding in de eerste twee jaar van de studie, wat studenten beter voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het maakt de kwaliteit van het onderwijs beter en biedt een duidelijke weg naar de afsluiting van de studie.

bindend studieadvies 2023 hbo

Bindend studieadvies (BSA) is een term die de meeste studenten in het hoger onderwijs wel kennen. Het is een onderwerp dat vaak ter sprake komt bij het maken van keuzes op het gebied van studie en tijdens de hbo-opleiding. Bindend studieadvies betekent dat een student aan het einde van het eerste studiejaar een bepaald aantal studiepunten moet hebben behaald om door te mogen gaan met de opleiding. Bindend studieadvies is bedoeld om studenten te stimuleren om serieus met hun opleiding bezig te zijn en zo de kans op succes te vergroten. In dit artikel bespreken we de veranderingen die in 2023 geïntroduceerd worden voor het bindend studieadvies in het hbo.

BSA in het huidige systeem

Het huidige BSA-systeem geldt voor eerstejaarsstudenten van alle hbo-opleidingen. Aan het einde van het eerste studiejaar moeten zij minimaal 50% van het aantal punten behaald hebben dat in dat jaar te verdienen valt. Als deze norm niet gehaald wordt, krijgt de student een negatief bindend studieadvies en mag hij of zij niet doorgaan met de opleiding. Het doel van deze maatregel is om studenten te stimuleren op tijd te beginnen met hun studie en zich serieus in te zetten.

Veranderingen vanaf 2023

Met ingang van 2023 zullen er veranderingen worden doorgevoerd in het huidige bindend studieadvies systeem. Het belangrijkste verschil is dat het instellingsbestuur van hogescholen voortaan zelf bepaalt hoe het bindend studieadvies eruitziet. Hoewel er wel een indicatief criterium blijft gelden van 50% van de te behalen studiepunten, hebben hogescholen de vrijheid om af te wijken van deze norm. Dit betekent dat zij meer of minder punten kunnen eisen voor het behalen van een positief bindend studieadvies.

Een andere belangrijke wijziging is dat de norm van 50% niet per se geldt voor het eerste jaar van de opleiding. Hogescholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om deze norm pas te laten gelden in het tweede of derde jaar van de opleiding. Daarnaast kunnen hogescholen ook bepalen dat het bindend studieadvies niet geldt voor bepaalde vakken of opleidingsvarianten.

Het doel van deze nieuwe regeling is om hogescholen meer autonomie te geven in het bepalen van het bindend studieadvies. Hierdoor kunnen zij beter aansluiten bij de specifieke kenmerken van de opleiding en de studentenpopulatie. Deze veranderingen zijn tot stand gekomen na overleg met studentenorganisaties, hogescholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voordelen van het nieuwe systeem

Het nieuwe systeem biedt hogescholen meer ruimte om het BSA aan te passen aan de behoeften van studenten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het BSA minder druk legt op studenten die het lastig vinden om goed te presteren in het eerste jaar van hun opleiding. Door een flexibeler BSA kunnen hogescholen ook meer maatwerk leveren. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten om bepaalde vakken of opleidingsvarianten te ontzien, afhankelijk van de studielast die daarbij hoort.

Een ander voordeel van het nieuwe systeem is dat hogescholen een beter inzicht krijgen in hoe studenten presteren in de verschillende fasen van de opleiding. Door het BSA niet alleen toe te passen in het eerste jaar, maar ook in de jaren daarna, kunnen hogescholen beter inspelen op de behoeften van studenten en hun studievoortgang monitoren.

FAQs

1. Wat is bindend studieadvies?

Bindend studieadvies betekent dat een student aan het einde van het eerste studiejaar een bepaald aantal studiepunten moet hebben behaald om door te mogen gaan met de opleiding.

2. Welke veranderingen worden er doorgevoerd in het bindend studieadvies?

Vanaf 2023 hebben hogescholen de vrijheid om zelf te bepalen hoe het bindend studieadvies eruitziet. Hierdoor kunnen zij beter aansluiten bij de specifieke kenmerken van de opleiding en de studentenpopulatie.

3. Wat is het doel van deze veranderingen?

Het doel van deze veranderingen is om hogescholen meer autonomie te geven in het bepalen van het bindend studieadvies. Hierdoor kunnen zij beter aansluiten bij de specifieke kenmerken van de opleiding en de studentenpopulatie.

4. Wat zijn de voordelen van het nieuwe systeem?

Het nieuwe systeem biedt hogescholen meer ruimte om het BSA aan te passen aan de behoeften van studenten en meer maatwerk te leveren. Door het BSA niet alleen toe te passen in het eerste jaar, maar ook in de jaren daarna, kunnen hogescholen beter inspelen op de behoeften van studenten en hun studievoortgang monitoren.

5. Is het bindend studieadvies nog steeds verplicht?

Ja, het bindend studieadvies blijft verplicht. Het is bedoeld om studenten te stimuleren om serieus met hun opleiding bezig te zijn en zo de kans op succes te vergroten.

Images related to the topic bsa verlaging 2022 hbo

Box Movie 1 Continuity Vietnam August 11th 2022
Box Movie 1 Continuity Vietnam August 11th 2022

Article link: bsa verlaging 2022 hbo.

Learn more about the topic bsa verlaging 2022 hbo.

See more: blog https://vietty.com/blognl

0 0 Đánh giá
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận